Κανονισμός Λειτουργίας Μουσικού Σχολείου

Αρχές Λειτουργίας Μουσικού Σχολείου Ξάνθης

Tο κείμενο αυτό φιλοδοξούμε να βοηθήσει όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής μας κοινότητας να πραγματώσουν τον κοινό μας στόχο που είναι η πρόοδος των μα­θητών και η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Γι’ αυτό το λόγο τέθηκε προς συζή­τηση και εγκρίθηκε από γονείς και μαθητές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τήρησή του δεν είναι απόρροια επιβολής, αλλά αποδοχής.

Ωράριο λειτουργίας - Προσέλευση - Έναρξη - Λήξη μαθημάτων
 1. Το σχολείο λειτουργεί 8:10π.μ-15:20μ.μ. σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα και να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, οι δε εφημερεύοντες καθηγητές πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο στις 08.00 π.μ.

 2. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρίστανται χωρίς συμμετοχή στην προσευχή. Οι ίδιοι μαθητές κατά την ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών διδάσκονται το ατομικό μουσικό όργανο ή παραμένουν στη Βιβλιοθήκη εφόσον λειτουργεί ή σε άλλη αίθουσα και μελετούν τα μαθήματα των επομένων ωρών.

 3. Πριν από την προσευχή κανείς μαθητής δεν εισέρχεται στις τάξεις του σχολείου.

 4. Κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης για προσευχή, οι μαθητές προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση και υπακούοντας στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών.

 5. Από την ώρα προσέλευσης στο Σχολείο έως και την ώρα αποχώρησής τους από αυτό, δεν επιτρέπεται στους μαθητές η αυθαίρετη αποχώρηση από το σχολείο κι η έξοδος από τον αύλειο χώρο, εκτός και αν έχουν την άδεια από τον Διευθυντή.

 1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο.

 2. Εάν υπάρχει ανάγκη ο μαθητής να λείψει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, θα πρέπει να ζητήσει άδεια από τον Διευθυντή του σχολείου και να συμφωνήσει ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος ενημερώνεται τηλεφωνικά από τη Δνση.

 3. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος, χωρίς άδεια, εξωσχολικών στο χώρο του σχολείου, καθώς και η οποιαδήποτε επαφή των μαθητών με εξωσχολικούς

 4. Η πόρτα του Σχολείου κλειδώνει αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι μαθητές δεν επιχειρούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την είσοδό τους. Όταν η πόρτα ανοίξει, γίνονται δεκτοί μόνο μετά από σχετική έγγραφη άδεια της Δνσης του σχολείου

 5. Απαγορεύεται η απουσία από ενδιάμεση ή την τελευταία διδακτική ώρα χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος και χωρίς την έγκριση του Διευθυντή του σχολείου.

 6. Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται οπωσδήποτε απών και του καταχωρείται απουσία. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος.

 7. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του διδάσκοντος στην τάξη, ο πρόεδρος ή ο απουσιολόγος του τμήματος ή ο ίδιος ο μαθητής (εάν το μάθημα είναι ατομικό ) ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 8. Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια μόνο από τη Δνση, οι απουσίες του όμως καταχωρούνται.

 9. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του διδάσκοντος.

 10. Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται από τους ίδιους τους μαθητές με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.

 11. Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.).

 12. Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία.

 13. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να απομακρύνει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.

 1. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής απομακρυνθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση. (μόνος του ή με συνοδεία απουσιολόγου ή προέδρου του τμήματος).

 2. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, φροντίζουν να μην παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν μάθημα.

 3. Το κουδούνι για διάλειμμα δε σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας.

 4. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για λόγους καλής λειτουργίας του Σχολείου, αλλά και για λόγους ασφαλείας των παιδιών.

 5. Κατά την έξοδο τους από το Σχολείο οι μαθητές πρέπει να υπακούν στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιδεικνύει συμπεριφορά που παραβαίνει τις αρχές τού Σχολείου και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών, τού επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

 6. Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα.

 7. Το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών και για τη συμπεριφορά τους. Γι’ αυτόν το λόγο τους ειδοποιεί και για τη σοβαρότητα και συχνότητα των παραπτωμάτων τους.

 8. Σε περίπτωση που κάποιος Γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τη Διεύθυνση τού Σχολείου.

Αίθουσες Διδασκαλίας
 1. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας παραμένουν κλειστές.

 2. Ο κάθε διδάσκων έχει ένα προσωπικό κλειδί με το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανοίγει οποιαδήποτε αίθουσα.

 3. Με το χτύπημα του κουδουνιού οι διδάσκοντες οδεύουν έγκαιρα προς τις αίθουσες και εισέρχονται μαζί με τους μαθητές σ' αυτές.

 1. Μετά το πέρας του μαθήματος και το χτύπημα του κουδουνιού για διάλειμμα ο διδάσκων φροντίζει, ώστε οι μαθητές να ανοίγουν τα παράθυρα, για να αεριστεί η αίθουσα, και στη συνέχεια όλοι οι μαθητές να βγουν στο προαύλιο. Επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας.

 2. Τελευταίος βγαίνει ο διδάσκων ο οποίος και κλειδώνει την πόρτα, αφού πρώτα σβήσει τα φώτα.

 3. Ο διδάσκων της τελευταίας ώρας έχει την υποχρέωση να κλείνει τα παράθυρα, τα φώτα και την πόρτα της αίθουσας.

 4. Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς αργοπορία. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους τού Σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Εργαστήρια

Στα εργαστήρια (Μουσικής και Πληροφορικής,) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες τού διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας τού εργαστηρίου.

Σε κάθε περίπτωση συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις των υπευθύνων καθηγητών.

Kανονισμός Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 1. Ουδέποτε οι μαθητές βρίσκονται στα εργαστήριο χωρίς τους διδάσκοντες.

 2. Δε θέτουν σε λειτουργία τους Η/Υ χωρίς την έγκριση του διδάσκοντος.

 3. Καταλαμβάνουν την καθορισμένη από το διδάσκοντα θέση.

 4. Δε χρησιμοποιούν δικές τους εξωτερικές μονάδες (cd, flash κλπ) με προγράμματα ή αρχεία.

 5. Δεν επεμβαίνουν στη σύνδεση του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

 6. Σέβονται το χώρο και την ασφάλεια των μηχανημάτων.

 7. Οι εκπαιδευτικοί άλλης ειδικότητας, όταν χρησιμοποιούν το εργαστήριο, είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για την αρτιότητα του υλικού.

Καθαριότητα του Σχολικού Χώρου

Η Διεύθυνση του σχολείου ελέγχει την καθαριότητα των χώρων, η οποία προσφέρεται από τους υπευθύνους καθαρισμού του σχολείου. Οι υπεύθυνοι καθαρισμού υποχρεούνται να εκτελούν καθημερινά το έργο που τους έχει ανατεθεί:

 1. Σκουπίζουν, καθαρίζουν όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά, τον περίβολο του σχολείου, το Αμφιθέατρο, το γραφείο του Δ/ντή, του Υποδιευθυντή, των καθηγητών, τις τουαλέτες, τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τις σκάλες, τους νιπτήρες, τις καρέκλες, τα θρανία, τα γραφεία και τις έδρες των καθηγητών, τα βιβλία, τους βιβλιοστάτες, τα τζάμια κ.λ.π.

 2. Το σφουγγάρισμα των δαπέδων των διαδρόμων γίνεται καθημερινά.

 3. Το σφουγγάρισμα των αιθουσών σίγουρα δύο φορές την εβδομάδα

 4. Οι τουαλέτες καθαρίζονται καθημερινά και πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία δύο και τρεις φορές την ημέρα εάν χρειαστεί

Υγεία Μαθητών
 1. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κατά την αρχή του σχολικού έτους τις απαιτούμενες από το νόμο ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις για τις οποίες ενημερώνονται από τη Δ/νση.

 2. Ακόμη κρίνεται σκόπιμο για την προστασία του μαθητή και εφόσον συμφωνούν οι γονείς, αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας, που δεν καλύπτεται από κατά νόμο ιατρικές βεβαιώσεις, να ενημερώνεται τουλάχιστον η Διεύθυνση του σχολείου.

Συμπεριφορά Μαθητών - Έλεγχος & Υποχρεώσεις
 1. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

 2. Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών πρέπει να τις διέπει ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η ευγένεια.

 3. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.

 4. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

 5. Οι μαθητές μπορούν σε περιπτώσεις ανάγκης επικοινωνίας με τους γονείς τους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο που υπάρχει στη Δ/νση του σχολείου.

 6. Και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.

 7. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους (καθηγητές και μαθητές) κατά το χρόνο λειτουργίας του σχολείου, σε κάθε χώρο του σχολείου.

 8. Δεν επιτρέπεται η άσκηση βίας (φραστικής ή σωματικής) από μαθητές προς τους συμμαθητές τους. Στις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, αναγνώριση και ανοχή του άλλου καθώς και αλληλεγγύη.

 9. Η απρεπής συμπεριφορά τού μαθητή/-τριας, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τον Διευθυντή τού Σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

 10. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.

 11. Οι μαθητές οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.

 12. Οι μαθητές απαγορεύεται να φέρνουν στο σχολικό χώρο έντυπα ή ηλεκτρονικά πάσης φύσεως άσεμνου περιεχομένου.

 13. Η εμφάνιση των μαθητών στο σχολικό χώρο χρειάζεται να είναι κόσμια και ευπρεπής.

 14. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αθλητικό υλικό χωρίς την άδεια των Γυμναστών και πέραν των γηπέδων.

 15. Οι μαθητές οι οποίοι δανείζονται μουσικά όργανα από το Σχολείο οφείλουν να τα φροντίζουν και να μην προκαλούν φθορές σε αυτά. Οποιαδήποτε φθορά προκληθεί από μαθητές σε μουσικά όργανα που δανείσθηκαν βαρύνει οικονομικά τους ίδιους. Ακόμη οι μαθητές δεν θα πρέπει να παίρνουν μουσικά όργανα συμμαθητών τους από τον χώρο των οργάνων.

 16. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό τού Σχολείου. Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Φαγητό

Κατά τη διάρκεια του φαγητού οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν να αφήσουν την τραπεζαρία καθαρή. Όσο κατανοητή είναι η ανάγκη είτε για χαλάρωση είτε για εκτόνωση, άλλο τόσο πρέπει να είναι από όλους κατα­νοητή η ανάγκη για σίτιση με ηρεμία και καθαριότητα. Με ζητήματα υγεί­ας δεν επιτρέπεται να παίζουμε.

Προστασία και Σεβασμός Δημόσιας Περιουσίας

Προστατεύουμε το κτήριο, τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα, τα όργανα και κάθε υλικό. Φροντίζουμε να μη ρυπαίνουμε, αλλά να ομορφαίνουμε τις τάξεις, τους διαδρόμους και τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου, εξωραΐζοντας ταυτόχρονα και την... καθημερινότητά μας! Τα 5μελή συμβούλια των τάξεων, το 15μελές και οι καθηγητές, έχουν την ευθύνη δι­ατήρησης της καθαριότητας στους χώρους.

 1. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου και την περιουσία των άλλων είναι υποχρέωση όλων των μαθητών.

 2. Οι μαθητές οφείλουν να δείχνουν υψηλό αίσθημα ευθύνης σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου: Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών , εργαστηρίων, χώρων υγιεινής, Αμφιθεάτρου, γηπέδων και της αυλής του σχολείου.

 3. Σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή και στα μουσικά όργανα .

 4. Ο εφημερεύων καθηγητής υποχρεούται να αναφέρει στο διευθυντή οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά ή φθορά των χώρων που εποπτεύει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

Φθορές κι αποκατάσταση

 1. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του Σχολείου. Οποιοσδήποτε προξενεί ζημίες ή φθορές, ελέγχεται πειθαρχικά και είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει τη ζημιά.

 2. Οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας διδασκαλίας κάθε φορά. Φθορές που παρατηρούνται στην αίθουσα θα πρέπει να αναφέρονται στη Διεύθυνση.

 3. Μαθητής, ο οποίος προκαλεί εσκεμμένη φθορά:

 • Τιμωρείται με απόφαση του διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων. 

 • Ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη Διεύθυνση και 

 • Υποχρεούται σε αποκατάσταση της φθοράς. 

 1. Σε περίπτωση που δε βρεθεί ο υπεύθυνος της φθοράς, υποχρεούται το 5μελές να αποκαταστήσει τη ζημιά με έξοδα όλων των μαθητών του Τμήματος.

Συμμετοχή μαθητών στις Σχολικές Δραστηριότητες
 1. Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις επετειακές - μορφωτικές - πολιτιστικές - αθλητικές –ενημερωτικές εκδηλώσεις, που οργανώνει το Σχολείο.

 2. Για την συμμετοχή του μαθητή σε κάθε εξωδιδακτική απασχόληση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα.

 3. Οι σχολικές εκδρομές, οι σχολικοί περίπατοι, οι αθλητικές και οι άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θεωρούνται ως σχολικός χρόνος. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτές είναι υποχρεωτική κι η συμπεριφορά των μαθητών σε αυτές πρέπει να είναι ανάλογη με τη συμπεριφορά τους στο Σχολείο.

 4. Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται μετά την επιστροφή των μαθητών και μπορούν να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από τη Δνση ή το Σύλλογο Διδασκόντων

 5. Απουσία μαθητή από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής του.

 6. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα .

 7. Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση μαθητών του σχολείου πρέπει να υπάρχει έγκριση της Διεύθυνσης του Σχολείου και των Διδασκόντων του Συλλόγου.

 8. Αν η μετακίνηση γίνεται με μεταφορικό μέσο, είναι απαραίτητη η άδεια του γονέα/κηδεμόνα, η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές/τριες. Εφόσον η δήλωση είναι αρνητική, ο μαθητής/τρια δεν συμμετέχει και δεν καταχωρίζονται οι απουσίες του/της.

Γιορτές

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται κανονικά στο σχολείο και, αφού οι μαθητές εισέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας, καταγράφονται οι απόντες. Οι απόντες καταγράφονται και μετά το πέρας της γιορτής.

Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Παρελάσεις

Η συμμετοχή στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου της 25ης Μαρτίου και της 4ης Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική. Για τον απαιτούμενο αριθμό καθώς και ποιοι μαθητές και μαθήτριες θα παρελάσουν κάθε φορά είναι αρμόδιοι οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Καθήκοντα Απουσιολόγων
 1. Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου) τα εκτελούν με ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι που οφείλεται στην παραμέλησή τους.

 2. Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος με βάση τη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).

 3. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή φθορά του Βιβλίου Ύλης και του Απουσιολογίου, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα. Τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες με τις αναγκαίες, αν χρειαστεί, παρατηρήσεις και τα επιστρέφουν στο Γραφείο την τελευταία διδακτική ώρα υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκοντες.

 4. Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας, τον υπεύθυνο του τμήματος και τη διεύθυνση.

 5. Ο απουσιολόγος επίσης, φτιάχνει το διάγραμμα της αίθουσας (πλάνο) με τη συγκεκριμένη θέση κάθε μαθητή. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

Ιεραρχία των Οργάνων Διοίκησης
 1. Οι μαθητές του σχολείου είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται ιεραρχικά, πρώτα στον υπεύθυνο τμήματος εκπαιδευτικό και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, μαζί στην Υπ/δνση και το Διευθυντή. 

 2. Εάν επιθυμούν να απευθυνθούν στον σύλλογο των καθηγητών, το 5μελές συμβούλιο του τμήματος συντάσσει έγγραφο, το οποίο παραδίδει στο Διευθυντή, ο οποίος το εισάγει, αναλόγως του θέματος ή στο συμβούλιο τμήματος (διδάσκοντες καθηγητές στο συγκεκριμένο τμήμα) ή στο σύλλογο των διδασκόντων.

Πειθαρχία - Κυρώσεις
 1. Η συμπεριφορά των μαθητών ελέγχεται σύμφωνα με τους νόμους και τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, πάντα όμως με κυρίαρχο κριτήριο τις παιδαγωγικές αρχές.

 2. Οι Γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων. Η στενή συνεργασία Σχολείου — Γονέων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη. Θα γίνεται ενημέρωση των γονέων, θα ακολουθεί η ανάλογη ποινή.

Οι πειθαρχικές κυρώσεις

Στα πλαίσια της υποχρέωσης του κάθε καθηγητή να διεξαχθεί το μάθημα σε συνθήκες ηρεμίας και συγκέντρωσης, πιθανόν να αναγκαστεί να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο. Ου­δείς εκπαιδευτικός είναι ευτυχής όταν αναγκάζεται να τιμωρήσει μαθητή.

Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής έχει την ώρα του μαθήματος απόλυτη δικαιοδο­σία, αλλά και ευθύνη, για τον τρόπο διεξαγωγής του. Κάθε μάθημα, εξάλλου, έχει τις δικές του απαιτήσεις που τις προσδιορίζει ο ίδιος ο καθηγητής του μαθήματος.

Πειθαρχικός έλεγχος

Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

 1. Ο Διδάσκων καθηγητής

Από τους διδάσκοντες καθηγητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα επιβολής τιμωρίας μιας (1) ωριαίας απομάκρυνσης από το μάθημα, στους μαθητές που διαταράσσουν την ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας και παρακωλύουν της εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτοί θα προσέρχονται στο διευθυντή για ενημέρωση του ιδίου και εν συνεχεία του κηδεμόνα, και την καταγραφή της ωριαίας απομάκρυνσης στο βιβλίο των ποινών (myschool) . Όσοι μαθητές επανειλημμένα διαταράσσουν το ομαλό κλίμα της τάξης, θα αντιμετωπίζουν αυστηρότερες ποινές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 1. Από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (διευθυντής, σύλλογος διδασκόντων). 

Στις περιπτώσεις των μαθητών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά́ τους ο Δντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνουν στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:

α) προφορική́ παρατήρηση,

β) επίπληξη,

γ) αποβολή́ από́ τα μαθήματα μιας (1) ημέρας,

δ) αποβολή́ από́ τα μαθήματα δύο (2) ημερών,

ε) αλλαγή́ σχολικού́ περιβάλλοντος. Υποχρεωτική αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, ώστε σε νέο σχολικό πλαίσιο να του δοθεί η ευχέρεια να βελτιώσει τη διαγωγή του.

Η επίπληξη και οι λοιπές κυρώσεις καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας.

Υποχρεώσεις των καθηγητών του Σχολείου
 1. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.

 1. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και των Σχολικών Συμβούλων.

 2. Προβάλλουν στους μαθητές τους αποσπάσματα ταινιών ή ταινίες εγκεκριμένες από το Ι.Ε.Π ή κατόπιν έγκρισης του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 3. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ` αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

 4. Διαχειρίζονται και διαφυλάττουν προσωπικά δεδομένα των μαθητών του σχολείου.

 5. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.

 6. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες, και τις εγκυκλίους. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.

 7. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. Προηγείται σχετική ενημέρωση από το Διευθυντή του σχολείου και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, οφείλουν να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους, όταν χρησιμοποιούν μαθητές για πρόβες (εθνικές επέτειοι, εκδηλώσεις μουσικής κ.α.)

 8. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

 9. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

 10. Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.

 11. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

 12. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

 13. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.

 14. Οι καθηγητές ατομικών οργάνων όταν απουσιάζει ο μαθητής τους καταχωρούν την απουσία και αμέσως μετά επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον κηδεμόνα εκτός και εάν απουσιάζει ο μαθητής όλη την ημέρα.

 15. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Ο έλεγχος των καθηγητών γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τον κανονισμό του σχολείου.

Συνεργασία Σχολείου - Γονέων

Οι Γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις τού Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη τού μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των Γονέων προς το Σχολείο και τον δάσκαλο.

Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους, καθώς και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για να είναι η λήψη αποφάσεων όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική.

Ενημέρωση και υποχρεώσεις γονέων

 1. Ο κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα, που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

 2. Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους Γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωση τους.

 3. Οι Γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους.

 4. Η ευθύνη για τη μη έγκαιρη προσέλευση και την ασφάλεια των μαθητών, που δεν προσέρχονται έγκαιρα (8:10 π.μ.), ανήκει στους κηδεμόνες.

 5. Αν μαθητής δεν προσέρχεται έγκαιρα στο σχολείο (8:10 π.μ.) ή αποχωρεί αυθαίρετα, ενημερώνεται έγκαιρα ο κηδεμόνας. Αλλά και αντίστροφα, για διευκόλυνση της λειτουργίας του σχολείου, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μαθητής δεν προσέρχεται στο σχολείο ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει τη Δνση του σχολείου.

 6. Στο τέλος του πρώτου τετραμήνου και μετά την καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

 7. Κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία ημέρα την εβδομάδα να δέχεται γονείς μαθητών. Ο ορισμός της ημέρας ανακοινώνεται στην αρχή του έτους από τους διδάσκοντες στους μαθητές τους.

 8. Σε περίπτωση που μαθητής επιφέρει φθορά στη σχολική περιουσία, κινητή και ακίνητη, αυτή θα κοστολογείται και ο γονέας οφείλει να καταθέσει στη σχολική επιτροπή το κόστος της αποκατάστασης.

 9. Σε περίπτωση που οι μαθητές ενός τμήματος αναλαμβάνουν συλλογικά την ευθύνη της φθοράς, τότε το ποσό επιμερίζεται σε όλους του μαθητές του τμήματος και ο κάθε κηδεμόνας καταβάλλει το ανάλογο ποσό. Επιμερισμός δαπανών αποκατάστασης γίνεται και όταν οι φθορές γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους, εφ' όσον αναληφθεί συλλογική ευθύνη.

Απουσίες - Δικαιολόγηση Απουσιών
 1. Για να έχει δικαίωμα ένας μαθητής να λάβει μέρος στις εξετάσεις η φοίτησή του πρέπει να είναι επαρκής.

 2. Η φοίτηση θεωρείται επαρκής, όταν ο μαθητής έχει μέχρι εκατόν τριάντα (130) απουσίες .

 3. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες οι απουσίες μαθητών που οφείλονται:

α. Σε μη έγκαιρη (8:10 π.μ.) προσέλευση στο σχολείο την πρώτη διδακτική ώρα.

β. Σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας.

γ. Σε αυθαίρετη απομάκρυνση από το σχολείο.

δ. Σε ομαδική αποχή από τα μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο.

ε. Σε άρνηση μαθητή να προσέλθει στο μάθημα της γυμναστικής προφασιζόμενος διάφορους λόγους, που δεν πείθουν τον διδάσκοντα ή όταν προσέρχεται χωρίς την απαραίτητη αθλητική ενδυμασία.

στ. Σε παιδαγωγικό έλεγχο που συνεπάγεται ωριαία απομάκρυνση του μαθητή από την τάξη εκ μέρους τους διδάσκοντος ή σε ημερήσιες και πολυήμερες απομακρύνσεις από το σχολείο, που τις επιβάλλει η Δ/νση ή ο Σύλλογος Διδασκόντων.

 1. Αν υπάρχει δήλωση γονέων για συμμετοχή του μαθητή σε εκδρομή και παρ' όλα αυτά ο μαθητής απουσιάζει από την εκδρομή, τότε καταχωρούνται απουσίες.

 2. Αν δεν υπάρχει δήλωση των γονέων, οι μαθητές που δε συμμετέχουν στην εκδρομή, προσέρχονται κανονικά στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν καταχωρίζονται απουσίες.

Ενημέρωση- υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.

 2. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

 3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνε-ι τον Διευθυντή του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός τους ενημερώνει στο τέλος κάθε εβδομάδας, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 4. Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.

 5. Οι απουσίες των μαθητών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών.

 6. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη γνωστοποίηση του λόγου απουσίας τους.

Χαρακτηρισμός Διαγωγής

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους.

2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Λύκειο και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως

«εξαιρετική» «καλή» ή «μεμπτή»

4. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» πρέπει να είναι αιτιολογημένος.

5. Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

6. Καμία μεταβολή της διαγωγής μαθητή δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων μετά την οριστική έξοδο του από το σχολείο.

Το παρόν πλαίσιο επικαιροποιήθηκε με την 10η/13-09-2018 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ξάνθης και αναρτήθηκε στην επίσημη Ιστοσελίδα του σχολείου. Η τροποποίηση ή αντικατάσταση αυτού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης.-

Σχ. Πρέσβεις του Ε.Κ.

Οκτώβριος 2020
ΔΤΤΠΠΣΚ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031